Het ontslag van ambtenaren na de Wnra

28 november 2017

Door: Patrick Hüngens

Op dit moment is het ontslag van ambtenaren geregeld in de arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is een eenzijdig besluit van het bestuursorgaan, net zoals dat gebeurt bij het aanstellen. De overheid is hier eigenrisicodrager ten aanzien van de ontslaguitkering; dat is nu nog voor een deel de ontslagbescherming voor ambtenaren. Per 2020 moet de overheid net als alle andere bedrijven eerst aankloppen bij het UWV of de kantonrechter om een ontslagvergunning te krijgen. Zorg dat jouw organisatie hierop voorbereid is.

Reorganiseren

Reorganisatie is een van de meest voorkomende redenen voor ontslag binnen de overheid. Bij de gemeente betekent dit dat een werknemer eerst boventallig wordt verklaard. De huidige rechtspositieregeling bepaalt vervolgens dat deze medewerker nog maximaal twee jaar in dienst kan blijven voordat het ontslag daadwerkelijk plaatsvindt. In deze tijd moeten werkgever en werknemer op zoek naar ander werk middels een ‘Van-werk-naar-werk traject’.

Houd rekening met de ontslagregels van het UWV

Wat nog niet iedereen zich realiseert is dat iedereen die vanaf 1 januari 2018 boventallig wordt verklaard en niet binnen twee jaar nieuw werk vindt, daarna wordt ontslagen volgens een nieuw regime. Gemeenten die vanaf dan mensen boventallig verklaren, moeten dus rekening houden met de ontslagregels van het UWV, bijvoorbeeld ten aanzien van de volgorde van boventalligverklaring van medewerkers.

Wat als je dat niet doet

Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze bij het aanvragen van een ontslagvergunning vanaf 2020 bot vangen bij het UWV. Zij dienen dus binnenkort al uiterst secuur te kijken naar de selectiecriteria van het UWV om verdere problemen te voorkomen. Daarmee werpt de Wnra die pas in 2020 wordt ingevoerd, zijn schaduw nu al vooruit!

Een nieuwe taak voor de OR

Hier ligt een prachtige opdracht voor de OR. Die heeft immers adviesrecht bij reorganisatietrajecten en moet de gevolgen voor de organisatie en de betrokken medewerkers onder de loep nemen. Zij doen er volgend jaar verstandig aan om, bij voorgenomen organisatieveranderingen waarbij arbeidsplaatsen verdwijnen, direct te toetsen of de criteria op basis waarvan mensen wel of niet boventallig verklaard worden, stroken met de voorwaarden van het UWV. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.