Algemene leveringsvoorwaarden MZ Services B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen MZ Services B.V., statutair gevestigd in Tilburg en verder te noemen MZ Services, en een opdrachtgever te sluiten overeenkomsten betreffende trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel coaching en advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen MZ Services en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst

De overeenkomst tussen MZ Services en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door het door MZ Services en opdrachtgever getekende contract of door schriftelijke bevestiging van MZ Services aan de opdrachtgever van diens per e-mail of fax verzonden of telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Bij annulering in de periode van 5 tot en met 8 weken vóór aanvang van de training, is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen. Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen. Uitzondering geldend enkel voor Open Inschrijvingen, conform aanbod op website: bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de training is opdrachtgever ons niets verschuldigd, bij annulering in de periode van 2 tot en met 4 weken vóór aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen en bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen.
3. In geval de opdrachtgever na aanvang van de training deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, dan heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
4. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in overleg in plaats van de aangemelde deelnemer een andere persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan MZ Services schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training.
5. Van de leden 1 t/m 4 kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen MZ Services en opdrachtgever worden afgeweken.

Artikel 4 Overmacht

1. MZ Services heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft MZ Services recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2 en 3.
2. In het geval van overmacht, waaronder uitdrukkelijk begrepen de ziekte van de desbetreffende trainer, zal MZ Services al het mogelijke doen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal MZ Services de deelnemers en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en de training annuleren. Tezamen met de opdrachtgever zal een nieuwe datum voor de cursus worden vastgesteld. De opdrachtgever en/of deelnemers heeft/hebben in deze geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen, dan wordt hierover tussen de opdrachtgever en MZ Services tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 6 Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 7 Documentatie van de opdracht

MZ Services houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde opdrachten bij, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. MZ Services waakt ervoor dat van de archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

MZ Services zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 8a Privacy

1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en MZ Services zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van MZ Services die MZ Services op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door MZ Services aan hem verstrekte gegevens.
2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan MZ Services alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
3. De opdrachtgever vrijwaart MZ Services tegen elke aanspraak van medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens MZ Services in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door MZ Services gemaakte kosten.

Artikel 9 Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MZ Services. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MZ Services in staat is adequaat te reageren.
2. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht zal MZ Services aanbieden het gesprek met de opdrachtgever aan te gaan, ter nadere verkenning, toelichting, verheldering en wellicht en zo mogelijk een directe en passende oplossing te kunnen bieden aan de opdrachtgever.
3. Indien een klacht gegrond is, zal MZ Services de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal MZ Services slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).

Artikel 10 Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training is structureel onderworpen aan opdrachtevaluaties. Dit gebeurt zowel door MZ Services als door onafhankelijke, externe instituten.

Artikel 11 Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdracht (uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

Artikel 12 Prijzen

1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
2. De overeenkomst dan wel bevestiging vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
3. Reis- en verblijfkosten van medewerkers van MZ Services, waaronder ook de eventuele (voor)overnachting(en) van de trainer/adviseur, alsmede kosten van verplichte literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Reis- en verblijfkosten van medewerkers van MZ Services dienen door de opdrachtgever aan MZ Services te worden betaald, tenzij dit anders wordt overeengekomen. Deze bepaling geldt niet voor Open Inschrijvingen, conform aanbod op de website van MZ Services. MZ Services brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
4. MZ Services hanteert bij trainingen scholingstarieven die gebaseerd zijn op de SER-adviezen. Deze worden jaarlijks opnieuw door de SER geadviseerd. Bij trainingen die plaatsvinden na 1 januari kunnen de daadwerkelijke tarieven daardoor afwijken van die welke in de trainingsofferte zijn opgenomen, indien de offerte voor 1 januari is opgesteld. Het adviestarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, rekening houdend met het dan geldende Consumentenprijsindex-cijfer (CPI) en de door de SER gehanteerde indexering van de trainingstarieven.

Artikel 13 Betaling

1. De opdrachtgever dient de factuur te voldoen, overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging dan wel de op het inschrijfformulier vermelde betalingsregeling, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door MZ Services aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij niet, of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 14 dagen na factuurdatum.
3. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta, zonder aftrek en zonder opschortingen wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van MZ Services, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding aan opdrachtgever ter zake.
4. MZ Services heeft het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de training te weigeren, of uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het MZ Services vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook indien deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 120,-.
6. Indien ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever, MZ Services annuleringskosten aan derden verschuldigd is (waaronder aan een door MZ Services ingehuurde accommodatie) is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
7. Indien voor een training medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of een bijdrage wordt verstrekt en deze subsidie of bijdrage wegens een annulering of door het niet tijdig aanleveren door de opdrachtgever van benodigde subsidiegegevens aan het daarvoor toegewezen orgaan, door opdrachtgever niet verstrekt wordt, dan dient de opdrachtgever de gederfde subsidie of bijdrage te vergoeden aan MZ Services.
8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een overeenkomst voor een Studio MZ abonnement voor de duur van 12 maanden, ingaande op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
9. Betaling van een abonnement dient steeds van tevoren plaats te vinden op de door MZ Services verlangde betaalwijze, bij gebreke waarvan de levering (toegang) kan worden opgeschort of beëindigd.
10. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden zoals vermeld op de site van Studio MZ.

Artikel 14 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op door MZ Services uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij MZ Services, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MZ Services zullen door opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van MZ Services berust uitsluitend bij MZ Services.
3. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van MZ Services, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van MZ Services. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. MZ Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval dat haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
2. MZ Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
3. MZ Services zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen MZ Services en opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van MZ Services. De algemene leveringsvoorwaarden van MZ Services zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 26 april 2018.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.