Pakt jouw OR strategische personeelsplanning op?

28 april 2016

Tegenstellingen in de arbeidsmarkt vormen een ingewikkelde paradox. Strategische personeelsplanning is juist in deze tijd een must. Laat je informeren.  

Minder dan 10 jaar geleden zonk de wereldeconomie in de grote recessie. Hoewel het herstel nog steeds traag verloopt, werd de Europese markt afgelopen jaar overstelpt door mooie economische cijfers. Helaas werkte deze positieve ontwikkeling tot dusver nog niet door op de arbeidsmarkt. Nog altijd zit 6,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos thuis en organisaties moeten volop reorganiseren en doorontwikkelen. Een strategische personeelsplanning helpt jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst.

De paradox tussen de huidige en toekomstige arbeidsmarkt

De dagelijkse praktijk leert ons dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers toeneemt en dat de instroom van jongeren tot de beroepsbevolking achter blijft. Volgens het CBS zal er in 2020 door de vergrijzing en de ontgroening een tekort zijn van 300.000 werknemers. Dit zegt alleen nog maar iets over de kwantiteit en nog niets over mogelijke tekorten aan medewerkers met de gewenste kwaliteiten, kennis en capaciteiten.

Dit soort tegenstellingen tussen lange- en kortetermijnontwikkelingen vormen een ingewikkelde paradox. We leven in een maatschappij waarbij verandering de enige constante is. Voorbereiden en vooruitzien is dus een uitdaging. Strategische personeelsplanning is juist in deze tijd belangrijker dan ooit, het inrichten van een wendbare organisatie is namelijk een must om mee te kunnen bewegen met de toekomstige ontwikkelingen. Ten slotte is een goede opbouw van het personeelsbestand essentieel wanneer het gaat om toekomstbestendigheid. Hier ligt een belangrijke rol voor de OR!

Richt je op de toekomst met strategische personeelsplanning

Als OR heb je vaak allerlei vragen over de toekomst van de organisatie. Waar gaan we naartoe als organisatie? Op welke termijn? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de markt en de politiek? Wat betekent dit voor het benodigde personeel? Welke competenties dienen zij te hebben?
Natuurlijk is niets zeker, maar dat neemt niet weg dat je over de toekomst na kunt denken. Stel vast welke invloed je kunt uitoefenen om de organisatie wendbaar te maken voor wat mogelijk komen gaat.

Strategische personeelsplanning is pas van echte meerwaarde wanneer bestuurder, P&O en OR één team vormen en hun krachten bundelen om hem  gezamenlijk vorm te geven. Formuleer de toekomstvisie zo realistisch en concreet mogelijk. Zo kun je vaststellen wat deze inzichten op de lange termijn betekenen voor het aantal medewerkers en de benodigde kwaliteiten die nodig zijn om deze visie te realiseren. Om de organisatie de gewenste vorm te geven en wendbaar in te richten is het nodig dat medewerkers meebewegen met de mogelijke ontwikkelingen. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.