Uitgebreid instemmingsrecht OR bij pensioenregeling

07 januari 2016

Ondernemingsraden krijgen het recht om wel of niet akkoord te gaan met wijzigingen in de pensioenregeling. Instemmingsrecht OR: lees wat er verandert

Uitgebreid instemmingsrecht OR bij wijziging pensioenregeling

Ondernemingsraden in Nederland krijgen het recht om wel of niet akkoord te gaan met wijzigingen in de pensioenregeling. Dit zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers samen meer verantwoordelijkheid kunnen dragen over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden. Het wordt de ondernemer verplicht de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over voorgenomen wijzigingen in de pensioenregeling.

Klijnsma verbreedt instemmingsrecht
Het wetsvoorstel werd door Staatssecretaris Klijnsma ingediend bij de Tweede Kamer. Een advies van de SER vormt de leidraad voor de aanpassingen van de huidige wetgeving. Met het voorstel wil Klijnsma het huidige instemmingsrecht van de OR verbreden. Nu heeft een ondernemingsraad alleen inbreng wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken. Straks kan de OR wijzigingen ook actief afkeuren.

Uitzonderingen
De uitgebreide instemming houdt niet in dat de OR overal over mee mag beslissen. Wanneer afspraken omtrent de pensioenen al in een cao zijn opgenomen, dan vervalt het instemmingsrecht omdat de medezeggenschap in dat geval wordt geborgd door de vakbonden. Ook heeft de OR geen instemming over de keuze van de pensioenuitvoerder tenzij het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.