Privacy statement

MZ Services B.V. (verder MZ Services) is een dienstverlener en adviseur binnen het domein van human resources meer bepaald op het vlak van medezeggenschap en organisatieontwikkeling. MZ Services hecht grote waarde aan de juiste omgang met en bescherming van persoonsgegevens van onze medewerkers zowel als van onze opdrachtgevers. Teneinde ook formeel te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens is dit privacy statement opgesteld.  Onderstaande bepalingen zien toe op een correct verwerken van gegevens, daartoe wordt hier niet gerekend de verslaglegging van functionele contacten (voortgang van het werk, verloop van een opdracht, samenwerking). Dit privacy statement is opgesteld om transparant te zijn naar onze relaties over de wijze waarop MZ Services met persoonsgegevens omgaat.

Verklaring

MZ Services verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder advisering, training, ondersteuning en begeleiding. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens,  en voor zover van toepassing documenten met persoonsgegevens, die wij verwerken.

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaanOp het moment dat u voor MZ Services kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 • nationaliteit, BSN-nummer en (kopie) ID bewijs, VAR
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • bankrekeningnummer

Indien u voor MZ Services kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

MZ Services verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

MZ Services verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De van toepassing zijnde wettelijke grondslagen zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
MZ Services kan de persoonsgegevens gebruiken om;

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 3. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 4. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 7. voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 8. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 9. als we een werknemers met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Bewaartermijn

MZ Services zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. MZ Services houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Als bewaartermijn van klantgegevens met wie de klantrelatie over is, geldt een termijn van drie jaar. Persoonsgegevens zoals vastgelegd in een personeelsdossier van een medewerker worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke termijn, variabel van het onderwerp van nul tot zeven jaar.

Delen met derden

MZ Services verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag”. MZ Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

MZ Services neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn zowel technisch van aard (beschermde portals en systemen) als organisatorisch (autorisatiebeleid medewerkers en gebruikers).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij MZ Services om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt om correctie vragen van uw persoonsgegevens als die feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat. Correctierecht is wettelijk geregeld.

Cookies

MZ Services gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Onze website is te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op diverse pagina’s op de  website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie  kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst.  MZ Services heeft daarop geen invloed.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit  privacy statement, neem dan contact op via info@mzservices.nl. We helpen u graag verder indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

MZ Services kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van MZ Services. Deze versie is opgesteld op 7 mei 2018.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.